België lijkt Kyoto-doelstelling niet te zullen halen


Eind 2012 loopt het Kyotoprotocol af. Met dit verdrag willen industrielanden de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5,2% doen verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. België lijkt de opgelegde doelstellingen niet te zullen halen. Daarnaast moet, aan het begin van de post-Kyotoperiode 2013-2020, een samenwerkingsovereenkomst de lasten en baten van de Europese energieklimaatpakketten verdelen tussen de Gewesten en de federale Staat. Hoewel de tijd dringt, komt men niet tot een akkoord.

Het antwoord op de vraag van federaal CD&V-parlementslid Nathalie Muylle naar een stand van zaken van ons klimaatbeleid klonk weinig bemoedigend. Volgens de huidige beschikbare inlichtingen heeft België zijn broeikasgasemissies met gemiddeld 9.7 % verminderd voor de jaren 2008, 2009 en 2010. Deze evolutie is volgens Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet onvoldoende om te garanderen dat België zijn verbintenis nakomt.

De gedetailleerde balans van de emissie in de niet-ETS-sectoren, dit zijn de sectoren die buiten het Europees Emissiehandelssysteem (ETS) vallen, geeft aan dat de huidige, beschikbare hoeveelheid emissierechten niet volstaat om de emissie in deze sectoren te dekken. Dit komt onder andere door een te grote toewijzing van rechten aan sectoren binnen de ETS. Het te overbruggen deficit bedraagt grosso modo 10 miljoen ton CO2-equivalenten.

Op de volledige resultaten is het wachten tot 2015. CD&V pleit al langer voor een effectief plannings- en opvolgingssysteem. Nathalie Muylle is ervan overtuigd dat op die manier de situatie van korter bij kan opgevolgd worden en in een vroeger stadium kan worden ingegrepen.

Er restten twee hefbomen om de situatie bij te sturen. Ofwel kunnen de emissiereductiemaatregelen worden versterkt in de sectoren vervoer en gebouwen, ofwel kunnen er meer emissierechten worden aangekocht in het buitenland. De federale regering heeft ondertussen beslist om het in 2009 ingestelde moratorium op de aankoop van emissierechten op te heffen. Men onderzoekt momenteel de aankoopmogelijkheden om het resterend bedrag van de in totaal geplande 12,2 miljoen ton CO2-equivalent in te vullen.

Nathalie Muylle:Aangezien Kyoto om bindende engagementen gaat, kunnen er sancties volgen als België zijn doelstelling niet haalt. Dit zou dubbel jammer zijn – enerzijds voor het klimaat en anderzijds voor de geloofwaardigheid van ons land.”

Voor de periode na 2012 is er enkele jaren geleden binnen de Europese Unie een akkoord bereikt over het 20-20-20-programma dat onder andere de doelstelling heeft om de uitstoot van broeikasgassen binnen de Europese Unie met 20 procent terug te dringen tegen 2020. Binnen de Europese Unie is die doelstelling verdeeld tussen de 27 Europese lidstaten waarbij voor België een 15%-reductie werd vastgelegd in de niet-ETS sectoren.

Nathalie Muylle: “Deze te behalen doelstelling moet verdeeld worden tussen de Gewesten. 2013 staat voor de deur. Ondanks het belang  van een snelle en billijke verdeling van de inspanningen, lijkt men niet in staat om een akkoord te bereiken.”